ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญจากพระเจ้า เป็นตราประทับของพระเจ้า และเป็นสัญญา พระวิญญาณเป็นความเชื่อมั่นของเราว่าสิ่งที่พระองค์เริ่มด้วยการที่พระเยซูเสียสละชีวิต และการที่เรามีส่วนโดยการผ่านความเชื่อและการรับบัพติศมา พระองค์จะทำให้สำเร็จในวันที่พระเยซูกลับมา แต่โลกไม่สามารถเข้าใจสัญญาที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ เช่นเดียวกับที่โลกไม่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ หากไม่มีของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาก็มองเห็นแต่สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยมือของพวกเขา และไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงในใจของพระเจ้า และในคำพูดของพระองค์ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมา พระเยซู ข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระวิญญาณมา พระวิญญาณ ข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการที่ไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์ โอ พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์กำลังเต็มไปด้วยพระวิญญาณ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ให้มากขึ้นจนกว่าจิตใจและชีวิตของข้าพระองค์จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและความต้องการของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น โปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรแก่ผู้อื่น เช่นเดียวกับที่พระองค์อวยพรข้าพระองค์ในตอนนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น