ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้คนจากทั่วโลกและจากหลายเชื้อชาติอ่านพระคัมภีร์ประจำวันนี้ แม้ว่าชาติกำเนิดและมรดกทางชาติพันธุ์ของเราแตกต่างกัน แต่เราต่างก็เป็นสมาชิกของแผ่นดินของพระเจ้า ความภักดีของเราต่อพระเจ้าอยู่เหนือความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาและประเทศชาติ เพราะเราได้รับการช่วยเหลือที่มากกว่าปัจจัยเหล่านั้น อำนาจความแตกต่างนั้นแบ่งแยกเราและทำให้เรามีความเคลือบแคลงใจในกันและกัน นำไปสู่ความเกลียดชังและสงคราม เราได้รับแผ่นดินที่มีสง่าราศีมากกว่านั้นอีกนะครับ! เราได้รับการสร้างให้มีสง่าราศีมากขึ้นและมีเป็นชนชาติหลากหลายสีครับ! เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินของพระบุตรที่พระองค์รัก

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะทำลายอุปสรรคที่แบ่งแยกคนบนพื้นฐานของลักษณะภายนอกชั่วคราว ขอทรงทำให้เราเข้ามาในแผ่นดินที่มีลักษณะของพระองค์ มี ความหวังและความรัก ขอทรงเอาความมืดทั้งหมดออกจากหัวใจของเรา ขอทรงเปล่งแสงแห่งพระคุณของพระองค์มาในโลกผ่านทางเรา เพื่อให้คนอื่นสามารถเห็นว่าเป็นการรักษาประชาชาติ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น