ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ ยกเว้นโดยการผ่านทางของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ เมื่อเรามองข้ามความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ก็เท่ากับว่าเราดูหมิ่นสิ่งที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์ คนจะรู้จักพระเจ้าและเห็นว่าพระองค์บริสุทธิ์ ถ้าไม่ใช่โดยคนของพระองค์ก็โดยการกระทำของพระองค์เอง ให้เรานมัสการพระเจ้าของเราอย่างจริงจัง ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงของเรา (ฮีบรู 12:28-29) อย่าจำกัดให้การนมัสการเป็นสิ่งที่ทำเฉพาะในโบสถ์เท่านั้น ให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราคือการนมัสการพระองค์ (โรม 12:1-2) และให้เราใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริสุทธิ์ในทุกสิ่งที่เราทำ (1 เปโตร 1:15-16) - ทั้งในการนมัสการด้วยริมฝีปากของเราและ นมัสการด้วยชีวิตของเรา (ฮีบรู 13:15-16)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุดแลเป็นผู้บริสุทธิ์ พระองค์ผู้สมบูรณ์แบบในความชอบธรรม ขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพระองค์ ชำระข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ด้วยอำนาจการเปลี่ยนแปลงและการทำให้พ้นจากบาปของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอให้ชึวิตของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์แด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น