ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์เป็นทั้งผู้เติมเต็มกฎ (เป็นเป้าหมายและจุดหมายปลางทางของกฎ) และเป็นที่สิ้นสุดของกฎ เราไม่ได้ถูกตัดสินด้วยกฎทั่วไป จริงอยู่ ที่มาตรฐานที่ใช้กับเราคือความชอบธรรมของพระองค์ แต่นี่เป็นมาตรฐานที่องค์พระเยซูกระทำในเราและเพื่อเราแล้ว โดยการเป็นเครื่องถวายไถ่บาปของเรา และทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นกำลังให้กับเรา นี่หมายถึงพระเจ้าสามารถประกาศได้ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรม ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงเราให้ใช้ชีวิตในทางชอบธรรมมากขึ้นด้วย เป้าหมายของกฎได้ถูกเติมเต็มแล้ว และสมบูรณ์ในพระคริสต์ เมื่อความรอดของพระองค์เปลี่ยนแปลงเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่า พระเยซูเป็นลูกที่รักของพระองค์ ที่ทรงส่งมาให้เป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ ถูกตรึงที่กางเขนเพื่อความบาปของข้าพระองค์ และฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อชัยชนะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางความรอดไว้ในพระองค์ และขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งพระคุณ ในพระนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น