ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณได้แสวงหาพระเจ้าบ้างหรือเปล่าครับ หลายคนตั้งใจไว้ว่าจะให้ชีวิตทั้งหมดแด่พระเจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คุณทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ความตั้งใจนั้นสำเร็จ พระเจ้าสัญญาว่าจะให้สติปัญญาแก่ผู้ที่ขอและไม่สงสัย คุณได้ขอสติปัญญาจากพระองค์บ้างหรือเปล่าครับ ขอให้เรารวมใจกัน และด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราแสวงหาพระบิดาเพื่อที่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ และได้รับพระพรจากพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Have you sought the LORD lately? Many of us made a commitment to turn all of our lives over to him last week; how have you done at that commitment? God promises wisdom to those who ask and don't doubt. Have you asked for wisdom recently? Let's join our hearts together, and with the Spirit's help, let's seek our Father so that we can honor and glorify him, finding our blessing in his presence.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ สิ้นสุดความคิด และสิ้นสุดกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากรู้จักพระองค์อย่างบริบูรณ์มากขึ้น ข้าพระองค์อยากจะตอบรับการทรงนำและน้ำพระทัยของพระองค์อย่างเต็มที่ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงอยู่ใกล้ๆข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Majesty on high, the Holy One of Israel, my Father and my God, I seek you with all my heart, mind, soul, and strength. I want to know you more completely. I want to fully respond to your leading and your will in my life. Be near me today. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 34:4

ความคิดเห็น