ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณได้แสวงหาพระเจ้าบ้างหรือเปล่าครับ หลายคนตั้งใจไว้ว่าจะให้ชีวิตทั้งหมดแด่พระเจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คุณทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ความตั้งใจนั้นสำเร็จ พระเจ้าสัญญาว่าจะให้สติปัญญาแก่ผู้ที่ขอและไม่สงสัย คุณได้ขอสติปัญญาจากพระองค์บ้างหรือเปล่าครับ ขอให้เรารวมใจกัน และด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราแสวงหาพระบิดาเพื่อที่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ และได้รับพระพรจากพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ สิ้นสุดความคิด และสิ้นสุดกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากรู้จักพระองค์อย่างบริบูรณ์มากขึ้น ข้าพระองค์อยากจะตอบรับการทรงนำและน้ำพระทัยของพระองค์อย่างเต็มที่ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงอยู่ใกล้ๆข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น