ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในความเป็นจริง พระเจ้าอยู่ใกล้กับผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างแท้จริงเสมอ ปัญหา คือการที่เราได้หลงหายไปจากพระองค์ หมดความสนใจ และออกจากพระสิริของพระองค์ ดังนั้นขอให้เรามาหาพระองค์ และรับพระคุณและความช่วยเหลือของพระองค์ เมื่อเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ผ่านทางพระคำ ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์ และอยากให้พระองค์รู้จักข้าพระองค์ เหมือนพ่อที่รู้จักลูก และในฐานะที่รู้สึกไว้วางใจอย่างเต็มที่ในตัวของพ่อ พระบิดาพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นความจริงสำหรับข้าพระองค์ ในแบบที่เหนือคำอธิบาย ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้ และรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น