ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเห็นภูเขา เรารู้สึกว่าเราตัวเล็ก เพราะรู้ว่าไม่เพียง แต่ขนาดที่ใหญ่กว่าของภูเขาเท่านั้น แต่ภูเขาเหล่านั้นอยู่มานานกว่าเรา แต่ว่าพระเจ้าอยู่มานานก่อนที่จะมีภูเขาใดๆ และจะอยู่ไปจนกว่าภูเขาจะมลายหายไปจนไม่เหลืออะไร พระองค์เป็นศิลาแห่งความปลอดภัยและความมั่นคง สิ่งที่เป็นนิรันดร์ทั้งหมดอยู่ในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้านิรันดร์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นและจะเป็นพระเจ้า พระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด ผู้เลี้ยง และพระบิดาของข้าพระองค์ตลอดไป ข้าพระองค์ขอฝากทุกสิ่งในวันข้างหน้าของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น