ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

1 เปโตร บทที่ 2 เตือนเราว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพยาน "ประกาศคำสรรเสริญผู้ที่ได้เรียกว่าเราออกจากความมืดเข้าสู่ในแสงสว่างของพระองค์" เราได้เห็นงานแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้า เราเป็นผู้ที่ได้รับพระพรของพระองค์ เรารอคอยที่จะเห็นการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ยังมาไม่ถึง เราจะยังเงียบเฉยได้อย่างไรล่ะครับ ทำไมเรายังขมขื่นใจ มองโลกในแง่ร้ายหรือท้อแท้อยู่ล่ะครับ พระเจ้าทำให้อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า และทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากตายและเป็นองค์เจ้าชีวิตของเราเป็นพระเจ้านะครับ พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ได้พลาดพลั้งอย่างง่ายดายในความต้องการฝ่ายเนื้อหนังแต่ละวันของข้าพระองค์ และเพิกฉยต่อความชื่นชมยินดีและความตื่นเต้นในความรอดของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีตาที่จะเห็นและเสียงที่กล้าหาญที่จะบอกถึงการกระทำอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และพระสัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะนำข้าพระองค์ไปสู่สง่าราศีของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แสดงและแบ่งปันสง่าราศีกับคนที่ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด และเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น