ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีคนจำนวนมากต้องการให้เราทำตามพวกเขา และเชื่อฟังพวกเขา มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ได้พิสูจน์ว่าพระองค์ซื่อสัตย์และรักเราในทุกยุคสมัย ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์สมควรที่จะได้รับความยำเกรง แต่แทนที่เราจะเห็นการแสดงความเคารพยำเกรงเป็นสิ่งที่ทำใน "คริสตจักร" โมเสสเตือนเราว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำใน "ชีวิต" เราจะปฏิบัติตามและรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า เราจะรับใช้และพึ่งพาพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสงบเสงี่ยมเวลามาประชุมสามัคคีธรรมกัน แต่การยำเกรงพระเจ้า คือการกระทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงช่วยให้ชีวิตของข้าพระองค์ในแต่ละวัน มีการนมัสการนอกเหนือจากการนมัสการพระองค์ในคริสตจักร ข้าพระองค์พยายามที่จะมีชีวิตตามเพลงที่ข้าพระองค์ร้อง ทำในสิ่งที่ข้าพระองค์พูดและทำตามในสิ่งที่ข้าพระองค์อธิษฐาน ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น