ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราควรนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรง เพราะพระองค์เป็นไฟที่เผาผลาญ อืม...มันหมายถึงอะไรหรือ กำลังเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์ การพิพากษา หรือ ความบริสุทธิ์ของพระองค์หรือ ใช่ ใช่ ใช่เลย เห็นป่าวว่า พระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และชอบธรรม ความไม่สมบูรณ์แบบ ข้อบกพร่อง ความล้มเหลว และความผิดบาปของเรา เปล่งประกายออกมาเลยเมื่อเปรียบกับความสมบูรณ์แบบของพระองค์ แต่แทนที่พระองค์จะทำลายเราด้วยไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์กลับสร้างเราขึ้นมาใหม่ ทำให้เราสะอาดและดีกว่าที่เราเคยเป็น ดังนั้น เราทั้งสามารถเข้าใกล้พระองค์ เพราะพระเยซู และยังสามารถอยู่ใกล้พระองค์ เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูในโลกนี้อีกด้วย (ดูฮีบรู 13) เพื่อนๆ ที่รัก นี่แหละคือการนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรงที่สุดยอดที่สุด

Thoughts on Today's Verse...

We should worship God with reverence because he is a consuming fire! Mmm. What does that mean? Is the focus on his holiness? Does this warn of judgment? Is this an expression of his purity? Yes, YES, YES! You see, God is holy and pure and righteous. Our imperfections, flaws, failures, and sins stand out glaringly in comparison to his perfection. Yet rather than destroying us with his holy fire. He can make us new and clean and more than what we once were. So not only can we draw near to him because of Jesus, we can stay near him as we live Jesus' life in our world (see Hebrews 13). That, dear friend, is reverential worship at its finest!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าสำหรับ ความบาป ความขี้ขลาด และความเชื่อที่ไม่เอาไหนของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ได้เออออไปกับความผิดบาปของข้าพเจ้า แต่ยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์ เพื่อทำให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์แบบและชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ด้วยพระคุณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ ในอาทิตย์นี้ ขอให้ชีวิตและการกระทำของข้าพเจ้า ได้สำแดงและสะท้อนความบริสุทธิ์ของพระองค์ออกมาให้คนรอบข้างเห็นด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอสิ่งนี้ในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Righteous and holy God, please forgive me for my sin, my lack of boldness, and my unexercised faith. Thank you for not compromising your holiness, but, instead, sacrificing your Son to perfect and purify me by your grace so I can come before you. As I live this week, may your holiness be exalted by my conduct and reflected in my character. I ask this in the name of Jesus Christ, my Lord and Savior. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 12:29

ความคิดเห็น