ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราควรนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรง เพราะพระองค์เป็นไฟที่เผาผลาญ อืม...มันหมายถึงอะไรหรือ กำลังเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์ การพิพากษา หรือ ความบริสุทธิ์ของพระองค์หรือ ใช่ ใช่ ใช่เลย เห็นป่าวว่า พระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และชอบธรรม ความไม่สมบูรณ์แบบ ข้อบกพร่อง ความล้มเหลว และความผิดบาปของเรา เปล่งประกายออกมาเลยเมื่อเปรียบกับความสมบูรณ์แบบของพระองค์ แต่แทนที่พระองค์จะทำลายเราด้วยไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์กลับสร้างเราขึ้นมาใหม่ ทำให้เราสะอาดและดีกว่าที่เราเคยเป็นภายใต้การล้างและฤทธิ์เดชของไฟอันศักดิ์สิทธิ์นั้น เพราะตอนนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในตัวเราแล้ว (1โครินธ์ 6:9-11) ดังนั้น เราทั้งสามารถเข้าใกล้พระองค์ เพราะพระเยซู และยังสามารถอยู่ใกล้ชิดพระองค์ เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูในโลกนี้เหมือนอย่างการนมัสการรายวันอีกด้วย (ฮีบรู13:1-16; โรม 12:1-2) เพื่อนๆ ที่รัก นี่แหละคือการนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรงที่สุดยอดที่สุด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าสำหรับ ความบาป ความขี้ขลาด และความเชื่อที่ไม่เอาไหนของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ได้เออออไปกับความผิดบาปของข้าพเจ้า แต่ยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์ เพื่อทำให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์แบบและชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ด้วยพระคุณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ ในอาทิตย์นี้ ขอให้ชีวิตและการกระทำของข้าพเจ้า ได้สำแดงและสะท้อนความบริสุทธิ์ของพระองค์ออกมาให้คนรอบข้างเห็นด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอสิ่งนี้ในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น