ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่ออิสราเอลถูกศัตรูโหดร้ายที่มาปล้นเอาเกียรติและจิตวิญญาณคนของพระเจ้า พระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาถูกทำลายเพราะการไม่เชื่อฟังและความบาปของพวกเขา การลงโทษของพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่การลงโทษเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการไถ่บาปด้วย ในการทำลายพวกเขา พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้ความสุขสงบ ความหวัง และอนาคต เช่นเดียวกับหมอที่จะต้องทำให้เจ็บก่อน จัดกระดูกที่หักเพื่อกระดูกนั้นจะได้รับการรักษา วินัยของพระเจ้านั้นแน่นอน ถูกต้อง และเป็นการให้ชีวิตนิรันดร์

Thoughts on Today's Verse...

When Israel lay devastated in the face of a ruthless enemy that would rob all the glory and strip bare the very soul of God's people, God issues his promise. While the destruction visited upon them was in response to their rebellion and sin, God's punishment wasn't punitive alone, but redemptive. In their destruction, God promised prosperity, hope, and a future. Just as a doctor must cause pain when he sets a broken bone so it may heal, God's discipline is not capricious but curative, and ultimately life-giving.

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงช่วยข้าพระองค์เห็นพระคุณของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ต้องต่อสู้ ไม่ใช่แค่รู้สึกโล่งใจจากการความทุกข์ยากและความเจ็บปวด แต่ให้ตระหนักถึงการไถ่บาป และการเปลี่ยนแปลงจิตใจและนิสัยของข้าพระองค์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานโดยพระคุณของพระองค์ และในพระนามพระเยซู ผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

In my struggles, O Lord, help me find your grace — not in the relief of struggle and pain, but in the redemption and change of my heart and my habits to your glory. By your grace and in the name of my Savior Jesus I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 29:11

ความคิดเห็น