ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในการเผชิญกับสิ่งล่อลวงพระเจ้าได้สัญญากับเราสองสิ่ง: (1) ทางออกและ (2) อำนาจที่จะยืนหยัดในการทดลอง เราสามารถเชื่อแบบนั้นจริงๆ ไหมครับ แน่นอนสิครับ เพราะพระเยซูได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจนี้ พระเจ้าสัญญาว่าจะให้อำนาจนี้แก่เราและเราสามารถมองไปที่พี่น้องในพระคริสต์ที่เอาชนะการทดลองได้โดยอาศัยโดยกอำนาจนี้ด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องไม่คิดว่าทางออกหมายความว่าเราจะไม่ได้เจอกับการท้าทายหรือความยากลำบาก คุณสมบัติหรือนิสัยที่ดีในตัวเรา จะถูกสร้างขึ้นโดยการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อการทดลองและการที่เรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อระหว่างการทดลองนั้น พระเจ้าจะให้ทางออกแก่เรา แต่พระองค์ก็อยากให้เราพัฒนาลักษณะนิสัยแห่งความบริสุทธิ์ของเราด้วย งานของพระองค์คือจัดสมดุลระหว่างการหาทางออกให้เราและการฝึกให้เราพัฒนาลักษณะนิสัย ส่วนหน้าที่ของเราคือการเลือกที่จะยืนหยัดในความเชื่อ (โรม 5:1-5; 1 เปโตร 1:7)

Thoughts on Today's Verse...

In the face of temptation, God has promised us two things: (1) a way out, and (2) the power to stand up under trial. Can we truly believe this? Yes, of course, because Jesus demonstrated this power, God promised us this power, and we can look at brothers and sisters in Christ who have triumphed by this power! However, we must not think that the way out means that we are not going to face challenges, hardships, or difficulties. Character is produced by both refusing to give into the temptation and also refusing to give up during the challenges we face for remaining faithful. God will provide us a way out, but he is also interested in developing our holy character. Where the balance is between the two is God's work. Whether we choose to remain faithful is our work. (Romans 5:1-5; 1 Peter 1:7)

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงเตรียมทางออกจากการทดลอง และอำนาจที่จะเผชิญหน้ากับการทดลองให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการทดลองและได้ทำบาป ขอทรงโปรดอภัยแก่ข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่อยากเปิดประตูเพื่อหาทางออก ขอทรงชำระและฟื้นฟูให้ข้าพระองค์สัตย์ซื่อ และเป็นผู้ที่ใช้การได้เพื่อพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for supplying me the way out of temptation and the power to face it victoriously. Please forgive me for the times that I have succumbed to temptation and sinned. Forgive me the times I have not wanted to find that open door of escape. Cleanse me and restore me to faithful and useful service to you and your Kingdom. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 10:13

ความคิดเห็น