ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในการเผชิญกับสิ่งล่อลวงพระเจ้าได้สัญญากับเราสองสิ่ง: (1) ทางออกและ (2) อำนาจที่จะยืนหยัดในการทดลอง เราสามารถเชื่อแบบนั้นจริงๆ ไหมครับ แน่นอนสิครับ เพราะพระเยซูได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจนี้ พระเจ้าสัญญาว่าจะให้อำนาจนี้แก่เราและเราสามารถมองไปที่พี่น้องในพระคริสต์ที่เอาชนะการทดลองได้โดยอาศัยโดยกอำนาจนี้ด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องไม่คิดว่าทางออกหมายความว่าเราจะไม่ได้เจอกับการท้าทายหรือความยากลำบาก คุณสมบัติหรือนิสัยที่ดีในตัวเรา จะถูกสร้างขึ้นโดยการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อการทดลองและการที่เรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อระหว่างการทดลองนั้น พระเจ้าจะให้ทางออกแก่เรา แต่พระองค์ก็อยากให้เราพัฒนาลักษณะนิสัยแห่งความบริสุทธิ์ของเราด้วย งานของพระองค์คือจัดสมดุลระหว่างการหาทางออกให้เราและการฝึกให้เราพัฒนาลักษณะนิสัย ส่วนหน้าที่ของเราคือการเลือกที่จะยืนหยัดในความเชื่อ (โรม 5:1-5; 1 เปโตร 1:7)

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงเตรียมทางออกจากการทดลอง และอำนาจที่จะเผชิญหน้ากับการทดลองให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการทดลองและได้ทำบาป ขอทรงโปรดอภัยแก่ข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่อยากเปิดประตูเพื่อหาทางออก ขอทรงชำระและฟื้นฟูให้ข้าพระองค์สัตย์ซื่อ และเป็นผู้ที่ใช้การได้เพื่อพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น