ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราเป็นพระเจ้า ผู้ช่วยเจ้าออกจากอียิปต์ เจ้าต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดๆ นอกจากเรา!"พระเจ้าผู้ทรงอำนาจในตอนเริ่มต้นบัญญัติสิบประการ เตือนให้เรานึกถึงความจริงที่เป็นแก่นกลางและสมบูรณ์แล้ว จะต้องพูดอะไรอีกหรือครับ?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ชอบธรรมและเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตเพียงผู้เดียว ข้าพระองค์ยกพระองค์ไว้ในที่สูงสุดในใจของข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ให้พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิต ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะให้ข้าพระองค์ละทิ้งทุกสิ่ง แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย ที่หันเหความซื่อสัตย์ที่ข้าพระองค์มีต่อพระองค์ และที่จะรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เป็นพระเจ้าผู้ครอบครองในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น