ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อัครสาวกเปาโลทำให้เห็นได้ชัดว่าหัวใจของข่าวประเสริฐดูได้จากการสิ้นพระชนม์ การถูกฝัง การฟื้นคืนพระชนม์และการปรากฏการของพระเยซู (1 โครินธ์ 15:1-8) บางครั้งเราเรียกศีลมหาสนิทหรือพิธีระลึกว่าเป็นส่วนสำคัญของการเดินของเรากับพระคริสต์ ถึงเวลาแล้วที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเยซู (1 โครินธ์ 11:26) แต่จริงๆแล้ว ตอนนี้มันเป็นมากกว่าเวลาของการประกาศ มันเป็นช่วงเวลาของการที่เราต้องมีส่วนร่วม เรามีส่วนในพระกระยาหารค่ำมื้อนั้นร่วมกันและกับพระคริสต์ การมีส่วนร่วมนี้ให้พลังเราในการเดินของเรากับองค์พระผู้ช่วยให้รอดและช่วยให้เราระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพิธีมหาสนิท ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่สวยงามและทำให้ข้าพระองค์สำนึกถึงค่าไถ่ราคาแพงที่พระเยซูต้องยอมจ่ายเพื่อความบาปของข้าพระองค์ เป็นเครื่องเตือนใจที่สวยงามถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ และค่าไถ่ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากความบาปและความตาย ขอบพระคุณที่เชิญข้าพระองค์ให้เข้ามามีส่วนในการเสียสละอันบริสุทธิ์ของพระบุตรของพระองค์ องค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ลืมพระคุณนี้หรือใช้ของประทานนี้ในทางที่ผิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น