ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความช่วยเหลือที่แท้จริงมาจากไหน? จากพระเจ้าเท่านั้นนะครับ เราเห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าผ่านความยำเกรงในความบริสุทธิ์และฤทธานุภาพของพระองค์ ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ตามพันธสัญญากับพระองค์ และผ่านการจดจ่ออยู่ที่พระองค์ ทางสายอื่นๆ เป็นการช่วยเหลือเท็จ และท้ายที่สุดก็จะเห็นว่าทางเหล่านั้นเป็นกับดัก เช่นเดียวกับนักไต่เชือกที่ตาไม่ได้มองพื้นหรือสภาพแวดล้อม แต่มองเชือกที่อยู่ตรงหน้าเขา ซึ่งเขาจะเดินไป ดังนั้นก็ตาของเราก็จะต้องอยู่ที่พระเจ้า การมองไปที่พระองค์เป็นเพียงทางเดียวที่จะนำเราไปอย่างปลอดภัยได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยข้าพระองค์มามาก พระองค์ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม พระองค์ได้เอื้อมมือลงมาจับมือของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ยังเป็นคนบาปและต่อต้านความรักของพระองค์ ขอทรงโปรดสอนทางของพระองค์ แก้ไขสิ่งผิดในชีวิตของข้าพระองค์ นำข้าพระองค์ไปในทางแห่งความจริงของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะไม่เพียงแต่ได้รับการช่วยกู้จากบาปเท่านั้น แต่ต้องการให้พระองค์ช่วยจากเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรและจากความยุ่งยากอึดอัด ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นเรือที่สามารถนำมาใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น