ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราทำงานรับใช้เพราะพระคุณ เราได้รับความรอดและถูกทำให้บริสุทธิ์โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่เราในพระเยซู โดยพระคุณของพระเยซู ทำให้เราบริสุทธิ์และไม่มีมลทินต่อหน้าพระเจ้า เราได้รับของประทานที่จะใช้ในการรับใช้ที่คริสตจักรเพราะพระคุณของพระเยซู เราได้รับกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอดทในช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะพระคุณของพระเจ้าในพระเยซู ดังนั้นงานที่เราพบว่าเรามีความสามารถ โอกาสที่เราได้รับใช้และสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน และความสามารถที่จะเติมเต็มให้พันธกิจที่มอบหมายไว้ให้แก่เรา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเอามาคุยโม้โอ้อวดหรอกนะครับ แต่เป็นเพราะอำนาจของพระเจ้าทำให้สมบูรณ์ในความอ่อนแอ เมื่อเราถวายตัวในการรับใช้เพื่อพระสิริของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการถวายเกียรติ พระบิดานิรันดร์ของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระเยซูที่ได้ไถ่ข้าพระองค์ ประทานพระพรแก่ข้าพระองค์ และให้กำลังแก่ข้าพระองค์ นำข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์มีความสามารถในงานรับใช้ ขอพระสิริมีแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์พูดและทำ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น