ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในการเผชิญกับความบาปและการแยกจากพระเจ้าพระคุณเป็นสิ่งที่สดชื่นที่นำความรอดกลับคืนมา แต่ความชื่นชมยินดีในความรอดจะมีก็ต่อเมื่อ เราตระหนักและยอมรับการให้อภัย พระคุณ และการฟื้นฟูที่พระเจ้าได้ให้เรา — เมื่อเราดื่มจากแม่น้ำแห่งพระคุณ ความชื่นชมยินดีในความรอดเป็นสิ่งที่ยั่งยืนในการชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง และการตระหนักอย่างต่อเนื่องว่าเราเดินกับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์อยากจะเห็นความสุขความชื่นชมยินดีในความรอดของพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์เห็นในหนังสือกิจการ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระวิญญาณของพระองค์ นำเราเข้าสู่ยุคของการขยาย การเปลี่ยนแปลง และการเฉลิมฉลอง ขอให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาที่จะรู้ และตาที่มองเห็นคนรอบข้างที่เปิดใจจะรับฟังข่าวดีของพระเยซูมากที่สุด ข้าพระองค์ต้องการทำงานร่วมกับพระองค์ในการทำงานความรอดอย่างต่อเนื่อง อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น