ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเรา พระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงและจัดเตรียมมานาให้แก่คนอิสราเอลนาในถิ่นทุรกันดาร ก็ยังทรงเป็นพระเจ้าที่กระทำการอัศจรรย์ในชีวิตเรา พระองค์ทำให้จิตใจที่เห็นแก่ตัวของเราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเปลี่ยนชีวิตของเราที่จะทำงานของพระองค์ในโลกนี้ หลังจากที่พระองค์กระทำสิ่งเหล่านั้นในเราแล้ว พระองค์ประทานพรสวรรค์ให้แก่เราและให้เรามีความสามารถทำสิ่งที่พระองค์ใส่ในจิตใจของเราได้ พระองค์เป็นที่สรรเสริญ เป็นผู้เดียวที่เรานมัสการ และเป็นผู้เดียวที่ทำให้เราเป็นผู้นมัสการที่มีค่า

คำอธิษฐาน

พระบิดาพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริ พระเกียรติ และคำสรรเสริญ พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางประวัติศาสตร์ของคนของพระองค์ ชาวอิสราเอล ซึ่งก็คือประวัติศาสตร์ของทุกคนทุกวันนี้ด้วย ขอบพระคุณที่ทรงใช้ข้าพระองค์ทำงานของพระองค์ในโลกนี้ พระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ที่ทรงใช้คนในปัจจุบันนี้ทำงานของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น