ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมรู้สึกว่าภาระตัวเองก็มากอยู่แล้ว จนบางครั้งไม่ได้สนใจภาระของคนอื่นๆ แต่พระเยซูทรงเตือนผมว่าถ้าผมจะเป็นเหมือนพระองค์ ผมจะต้องเป็นผู้แบกภาระ นี่คือเหตุผลที่การที่พระองค์มา สิ้นพระชนม์ และฟื้นจากความตายเป็นสิ่งสำคัญ — เพราะพระองค์มาเพื่อจะยกภาระจากความบาป ความตายและความชั่วร้ายออกจากเรา พระองค์อวยพรเราโดยการแบกภาระหนักของเราเพื่อเราจะแบ่งเบาภาระของผู้ที่อยู่รอบตัวเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตากรุณา ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นภาระในชีวิตของผู้อื่นรอบๆ ข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์เข้าไปช่วยเหลือ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นพระพรแก่ผู้ที่มีปัญหาและท้อใจ ดังนั้นขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์หาวิธีการที่ข้าพระองค์จะรับใช้ เพื่อสง่าราศีของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น