ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไล่ตามหลายสิ่ง แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่จะนำปัญญามาให้ เปาโลเตือนชาวเอเธนส์ว่าพระเจ้าทรงสร้างเรา เพื่อให้เราแสวงหาและพบพระองค์ (กิจการ 17) ปัญญาจากหนังสือสุภาษิตก็บอกเราให้ "รู้จักพระเจ้า" และยำเกรงพระองค์เพราะพระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา เราจะมีความเข้าใจว่าอะไรสำคัญ อะไรที่จำเป็น เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปัญหา เมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด และรู้จักพระองค์ในแต่ละวันในชีวิตเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ชอบธรรม และเป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์รู้จักพระองค์น้อยกว่าที่พระองค์รู้จักข้าพระองค์มาก แต่ความซื่อสัตย์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ฤทธานุภาพของพระองค์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ พระคุณของพระองค์ที่ให้กับคนจำนวนมากผ่านทางกางเขนของพระคริสต์ และสัญญาของพระองค์ที่จะนำข้าพระองค์กลับบ้านไปหาพระองค์ในสักวันหนึ่ง ทั้งหมดนี้ช่วยให้ข้าพระองค์ยึดมั่นในพระองค์ ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์ เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ — ไม่ใช่เพื่อสง่าราศีหรือประโยชน์ของข้าพระองค์เอง แต่เพื่อการสรรเสริญพระองค์ ขอพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ที่รู้จักพระองค์ ผ่านในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในวันนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น