ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กำลังของเราบางอย่างในการต่อสู้กับความชั่วร้าย บางทีก็มาจากประสบการณ์ในอดีต มาจากการให้กำลังใจจากคนอื่นๆ และจากการรู้จักความจริงในพระคัมภีร์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว กำลังของเราก็มาจากกำลังของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ เปาโลเตือนคริสเตียนชาวเอเฟซัสในจดหมายว่าฤทธานุภาพอันนี้แหละที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมา (เอเฟซัส 1:19-20) พระเจ้าทำได้มากกว่าที่เราขอหรือคิดได้ผ่านอำนาจที่ให้ผ่านตัวเรา (เอเฟซัส 3:20-21) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราสวมชุดเกราะแห่งพระวิญญาณ และอุทิศตนในวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าจะอวยพรเราด้วยอำนาจของพระองค์ เราเข้มแข็งได้ด้วยกำลังของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Some of our strength to fight evil comes from our experiences in the past, from the encouragement of others, and from our knowledge of the truth in the Scriptures. Ultimately, however, our power comes from God's mighty power. Paul uses his letter to the Ephesians to remind Christians that this power is what raised Jesus from the dead (Ephesians 1:19-20). Through that power in us, God can do much more than we can ask or imagine (Ephesians 3:20-21). Most important of all, as we put on our spiritual armor and dedicate ourselves to spiritual discipline, God blesses us with his power and might. We can be strong in God's mighty power.

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาและผู้เลี้ยงที่ดี ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยอำนาจและพระคุณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถต่อสู้กับสิ่งล่อลวงต่างๆจากมารซาตานได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O LORD God Almighty, my Abba Father and loving Shepherd, strengthen me with your might and grace so that I can withstand the attacks and temptations of the evil one. In Jesus' name I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:10

ความคิดเห็น