ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราสนใจแต่สิ่งที่เราชอบ หรือสิ่งที่เราถนัด หรือสิ่งที่เราทำสำเร็จ พระเจ้าอยากให้เราสวมชุดเกราะแห่งพระวิญญาณทุกชิ้น พระองค์อยากให้เรามีวินัย และเติบโตในจุดที่เรายังอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณ หรือจุดที่เรามองข้ามไปเพราะไม่ตื่นเต้นหรือสนใจ ศัตรูของเรานั้นเหลี่ยมจัดมาก มันจะโจมตีจุดอ่อนหรือจุดที่เปราะบางนี้ของเรา ดังนั้นอย่าเน้นแต่จุดที่เราสนใจหรือจุดแข็งของเราเท่านั้น แต่ให้สนใจในจุดอ่อนหรือจุดด้อยของเราด้วย

Thoughts on Today's Verse...

So often we are focused only on the things we like, we are good at doing, or we are interested in accomplishing. God wants us to use every piece of his spiritual armor. He wants us to be disciplined and grow in the areas of our spiritual weakness and the areas we don't necessarily find exciting or interesting. Our evil opponent is crafty and will try to attack us in the areas of our weakness and vulnerability. So let's not just commit to be diligent in the areas of our interest and strength, but especially in those areas where we are not.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดเสริมแรงให้กับข้าพเจ้าในจุดอ่อนต่อบาปหรือความท้อแท้สิ้นหวัง โปรดเปิดตาให้ข้าพเจ้าเห็นถึงจุดอ่อนเหล่านั้น โปรดจุดประกายไฟในใจข้าพเจ้าอีกครั้งให้อยากมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, strengthen me in the areas where I am most vulnerable to sin or lethargy. Open my eyes to help me see my areas of weakness. Rekindle my heart to passionately seek after your holiness. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:11

ความคิดเห็น