ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะพระเจ้าได้ทำก่อนและเสียสละสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เพื่อที่จะให้ช่วยเราให้รอด พระองค์สามารถขอให้เรายอมอุทิศตนเพื่อพระองค์ได้ แต่ปัญหาคือ: การเสียสละแบบนั้นเป็นการที่เราไม่พร้อมที่จะถวายตนที่แท่นบูชาพระองค์ เราจะต้องอุทิศตน ความต้องการของเรา เวลาของเรา หัวใจของเรา ความมุ่งมั่นของเราให้กับพระเจ้าในแต่ละวัน มิฉะนั้นแท่นบูชาก็เป็นแท่นบูชาที่ว่างเปล่าและการเสียสละนั้นก็จะสูญเปล่า

Thoughts on Today's Verse...

Because God went first and sacrificed what is most precious to him to save us, he can ask us to surrender ourselves to him. Only one problem: The sorry ol' sacrifice wants to keep crawling off the altar. We must offer ourselves, our will, our time, our heart, our commitment, to God each day. Otherwise, the altar is empty and our sacrifice is gone.

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยให้รอดและผู้ชอบธรรม ข้าพระองค์ต้องการที่จะยอมยกชีวิต ร่างกาย และความต้องการของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ แต่ข้าพระองค์สารภาพว่ามีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ (และอาจจะมีบางสิ่งที่ใหญ่) เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เอาวางบนแท่นบูชา สิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ต้องการจะให้ ในวันนี้ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดตามความสามารถของข้าพระองค์ โดยให้ทุกอย่างพระองค์ครอบครองและควบคุม ข้าพระองค์ขอถวายตนให้แด่พระองค์ — ทั้งหมดที่ข้าพระองค์มีและทั้งหมดที่ข้าพระองค์เป็น — เพื่อที่จะเป็นของพระองค์ในวันนี้และทั้งหมดที่ข้าพระองค์จะมีตลอดไป ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Savior, I want to surrender my life, my body, and will to you. But I confess, there are little things (and maybe some big things), that I keep from ever placing on that altar. Things I don't want to give up. To the best of my ability, I will live for you today in a way that leaves nothing outside your Lordship and control. I offer you me — all that I have and am — to be yours today and all the forever I have. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 12:1

ความคิดเห็น