ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญานี้ยิ่งเป็นจริงใหญ่เลย สำหรับเราที่เกิดหลังไม้กางเขนและอุโมงค์ที่ว่างเปล่าแล้ว เหมือนกับที่เปาโลบอกว่า "เราเป็นพลเมืองในสวรรค์ และเราก็กระหายคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์ คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ที่มีอำนาจที่จะทำให้ทุกอย่างมาอยู่ใต้การควบคุมของพระองค์ พระองค์จะเปลี่ยนแปลงร่างต่ำต้อยของเรา ให้เป็นเหมือนร่างที่มีสง่าราศีของพระองค์" (ฟิลิปปอย 3:20-21) คนชอบธรรมจะไม่มีวันถูกถอนรากถอนโคนจากบ้านเกิดที่แท้จริงของพวกเขาได้ เพราะไม่มีใครและอำนาจใด สามารถขโมยหรือทำให้เสียหาย หรือทำลาย หรือเอามันไปได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ขอบคุณที่พระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรม ผ่านทางความตายของพระเยซูที่ลบล้างความผิดบาปของเรา โปรดเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้ามากขึ้นทุกๆวัน ให้เป็นคนชอบธรรมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นคำพูด ความคิดและการกระทำ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น