ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งวัตถุสิ่งของ พลังงานและเวลามาจากไหน จักรวาลนี้เป็นระบบระเบียบได้อย่างไร เรารู้แค่ว่าเราเกิดมาแล้วต้องเสื่อมสลาย ผุพังและตายจากไป แต่โดยความเชื่อ เรารู้ว่าทุกอย่างเกิดจากการออกแบบที่ชัดเจนของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Where did it all come from? Where did matter, energy, and time come from? How did our universe come to possess order and structure, when all we know about our existence moves to decay, disorder, and death? By faith, we know it came from the articulated design of our Heavenly Father!

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าที่รัก สำหรับโลกอันสวยงามที่พระองค์ทรงสร้าง ขอบคุณสำหรับหลักการต่างๆที่ทำให้ทุกอย่างมีระบบระเบียบในโลกของเราและช่วยให้เราเข้าใจโลกของเรามากขึ้น จิตใจของข้าพเจ้ายกย่องถึงความหลากหลายและยิ่งใหญ่ของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear God, for the wonderful world that you made. Thank you for the principles of order that govern our world and help us understand it. My heart soars at the variety and majesty of your creation. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 11:3

ความคิดเห็น