ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต! แผนงานของพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในพระคริสต์ แผนงานของพระเจ้าเกี่ยวกับการที่พระคริสต์เสด็จมาในเวลาที่เหมาะสม แผนงานของพระเจ้าคือการนำมาซึ่งความเป็นหนึ่งในพระคริสต์ โดยให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของทุกสิ่ง! ยิ่งไปกว่านั้น แผนงานที่นำความรอดมาสู่เรานี้ จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ช่วยเพียงองค์เดียวเท่านั้น พระเยซูเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอด และพระเจ้าของเรา ดังนั้นปัญหาที่แท้จริงที่เราเผชิญในวันนี้คือ มีสิ่งใดในชีวิตของเรา ใจของเรา ความลับของเรา ความบาปของเรา การไม่เชื่อฟังของเรา ที่เรายังไม่ได้มอบไว้กับพระเจ้าบ้าง

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าใจของข้าพระองค์มักจะล่อลวง และในบางครั้งข้าพระองค์ก็หลอกตัวเอง แต่เมื่อข้าพระองค์คุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ และสารภาพบาปโดยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ก็รู้ตัวว่าไม่ได้มอบบางเรื่องในชีวิตไว้กับการดูแลของพระองค์และพระเยซู พระบิดา ขอทรงโปรดใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้ข้าพระองค์เห็นและกลับใจจากการหลอกลวงตัวเอง เพื่อที่ข้าพระองค์จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ทั้งหมดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น