ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทำงานในเราเพื่อขัดเกลานิสัยของเราให้เป็นเหมือนกับของพระองค์ พระเจ้าเป็นผู้ให้ พระเจ้าชอบใจที่จะอวยพรเราอย่างใจกว้างขวาง ตอนนี้พระองค์เรียกให้เลียนแบบ การให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ที่อยากจะสนับสนุนคริสตจักร์หรือพันธกิจตามอำเภอใจนะ แต่การให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนิสัยเราให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่พิสูจน์ถึงความจงรักภักดี การพึ่งพาของเรา และการจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับกิจการงานที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

God is working in us to conform our character and will to be like his own. God is a giver. God finds delight in generously blessing us. Now he asks us to do the same. Giving is not some arbitrary task given us to support our churches and ministries; no, giving is part of our character transformation to become more like God. It may be one of the truest ways we have placed our allegiance, dependence, and priorities in the gracious work of God.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าขี้เหนียวไม่ยอมแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นท่อพระพรของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามีเป็นของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าใช้มันในแบบที่พระองค์ต้องการด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, forgive me for the times I have been miserly with the abundance you have shared with me. Make me a conduit of blessings. I know that all I have is yours. Please help me use it as you would. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 9:7

ความคิดเห็น