ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลาที่กล่าวถึงในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ ช่างเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยการอวยพระพรเลยนะครับ เราจะรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว แต่ไม่ใช่แค่เราเท่านั้น บรรดาผู้เชื่อจะประสานเสียงร้องเพลงแห่งความชื่นชมยินดี เพราะพวกเขารู้จักพระเจ้าด้วย ขอให้เราตั้งตารอคอยวันนั้นที่จะมาถึง และให้ร่วมใจกันในการแสวงหาพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น แต่ให้เรารู้จักพระองค์จริงๆ โดยการมีส่วนร่วมในงานของพระองค์ โดยการแสดงออกถึงลักษณะของพระองค์ และแสวงหาพระองค์ในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

องค์พระบิดา ขอทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์วันนี้ ข้าพระองค์อยากรู้สึกถึงว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์้เป็นผู้เลี้ยงแกะของข้าพระองค์ตลอดไป เป็นผู้ที่ข้าพระองค์รู้ว่าทรงเป็นพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด และเป็นเพื่อน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น