ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วันนี้ โลกอยากได้ยินเรื่องอะไรจากผมมากที่สุด แน่นอนก็คือเรื่องชีวิตที่เต้นไปตามทำนองของพระคุณที่ผมประกาศและเชื่อไง การทำดี หรือเป็นเหมือนพระคริสต์ เป็นคำตอบที่เปโตรให้กับศัตรู หรือพวกที่ชอบเยาะเย้ย หรือข่มเหงเขา เรามีอิสระในพระเยซู แต่การเป็นอิสระไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเสแสร้งแกล้งทำ แต่คือเราสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ผู้ที่ยอมตายและมีชัยชนะเหนือความตาย พระองค์ยอมสละเสรีภาพบนสวรรค์ เพื่อเราจะได้พบกับเสรีภาพนั้นได้ผ่านทางพระองค์ เรามีอิสระที่จะรับใช้ผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือรับใช้พระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ผู้ปลดแอกที่ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า พระองค์ได้ปลดปล่อยข้าพเจ้าจากบาป กฎ และความตาย ด้วยค่าไถ่คือพระบุตรที่ล้ำค่าของพระองค์ ข้าพเจ้าเปิดอกพูดว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งการไถ่ที่ยิ่งใหญ่นี้ โปรดรับการกระทำในชีวิต คำพูดจากปาก และความคิดในใจ รวมทั้งอารมณ์และจิตใจของข้าพเจ้าในวันนี้ เป็นเครื่องบูชาที่ข้าพเจ้าถวายเพื่อขอบพระคุณพระองค์เป็นการตอบแทน อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เสียสละชีพเพื่อข้าพเจ้า และผู้เป็นพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น