ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อนี้เป็นเรื่องยากสำหรับผม เพราะผมรู้ว่าผมได้รับพระพรมาก ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหา หรือความทุกข์อะไร แต่ผมรู้ว่าข้อความนี้ก็เป็นจริง สำหรับคริสเตียนหลายแห่งในโลกนี้ ที่ถูกโจมตี และมีชีวิตอยู่ภายใต้การคุกคามข่มเหง และบางครั้งอาจถึงตายด้วย แต่ความรักของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าและการอุทิศตนในการเชื่อฟังนั้น ยิ่งใหญ่กว่าการคุกคามของซาตาน เพราะความสุขของพวกเขาคือการทำตามใจพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์และบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระองค์อวยพรและปลดปล่อยคริสตจักรของพระองค์ให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหง แต่พระบิดาเจ้าข้า ถ้าหากจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นความตายฝ่ายร่างกาย ก็ขอให้พี่น้องและตัวข้าพเจ้าเองยอมตายไปกับความเชื่อนี้ แทนที่จะไหลไปกับโลกนี้ โปรดเสริมความเชื่อของพวกเรา โปรดเพิ่มเติมความเชื่อในส่วนที่เราสงสัยด้วย โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ช่วยให้เราเชื่อฟังด้วย โปรดยกโทษให้เราเมื่อเราล้มลง ที่สำคัญที่สุด โปรดนำเราเข้าสู่สง่าราศีพระองค์โดยไม่มีความผิด อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เป็นแหล่งความรอดและความเชื่อมั่นของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น