ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญาของพระเจ้า พระคัมภีร์ของพระองค์ จะช่วยให้เราหาทางของเราเจอ ในท่ามกลางโลกที่แตกแยกเป็นเสี่ยงๆและยังเป็นแสงสว่างส่องทางให้กับเราในยามที่เราถูกดูถูกถากถางและสิ้นหวัง ช่างเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่สามารถรู้ความต้องการของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ที่เขียนเป็นภาษาของเราเอง ตอนนี้ก็เหลือแค่ให้เราเดินในแสงสว่างนั้นเท่านั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ารู้จักความจริงของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าซาบซึ้งและทึ่งจริงๆ ที่ได้รู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้ามากพอ ที่จะสื่อสารกับข้าพเจ้าเป็นภาษาที่ข้าพเจ้าฟังและอ่านเข้าใจได้ โปรดทำให้ใจข้าพเจ้ากระหายความจริงของพระองค์ที่เปิดเผยในพระคำของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะเติบโตเป็นลูกที่ชอบธรรมและเป็นที่รักในครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานอย่างสุดหัวใจในนามของพระเยซูพี่ชายผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น