ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสุข! ความชื่นชมยินดี! เมื่อเรานึกถึงพระสิริของพระเจ้าและพระคุณที่พระองค์ให้เรา เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม ทำไมเราจะไม่ชื่นชมยินดีล่ะครับ? พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นนิรันดร์และเที่ยงธรรม ในทางตรงข้าม เรามีข้อบกพร่อง เป็นมนุษย์ มีข้อจำกัด และทำบาป แต่ในความเมตตาอย่างล้นเหลือของพระองค์ พระองค์ได้ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมโดยการเสียสละของพระเยซู เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับพระองค์ในบ้านที่เป็นนิรันดร์ได้ เราควรตอบพระองค์ด้วยการสรรเสริญ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม สรรเสริญพระนามของพระองค์และขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ พระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ความคิดของข้าพระองค์จะสามารถเข้าใจได้ และพระองค์มีเมตตามากกว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถเข้าใจได้ ดังนั้นข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ ข้าพระองค์หวังว่าชีวิตของข้าพระองค์จะสะท้อนให้เห็นว่าข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมาย สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์เป็น และสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ อธิษฐษนในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น