ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณต้องเติบโตขึ้นในด้านใดในองค์เจ้าชีวิตบ้าง ถ้าในด้านที่คุณต้องตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตในพระคุณควบคู่ไปกับความรู้ล่ะครับ บ่อยครั้งที่เรามักจะไล่ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่บางอย่างทำให้จิตวิญญาณของเรายุ่งยากเมื่อหนึ่งในสองอย่างนั้นกลายมาเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอีกสิ่ง ขอให้เรามีพระคุณและความรู้ควบคู่กันไป เพราะเราเห็นสิ่งเหล่านั้นในพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเติบโตเหมือนพระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้โดยปราศจากอำนาจของพระวิญญาณ และความต้องการในหัวใจของข้าพระองค์เอง นอกจากนี้ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์ต้องการที่จะเจริญเติบโตในการเป็นคนมีเมตตา ข้าพระองค์ต้องการที่จะรู้และสัมผัสกับพระเยซูในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ในการแสวงหาที่บริสุทธิ์นี้ ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น