ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสให้สามข้อความที่สำคัญเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระเจ้าแก่เรา ประการแรก ในฐานะพ่อแม่ ถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะสอนเด็กๆ ของเรา ไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาล หรือของโรงเรียน หรือแม้แต่คริสตจักร ประการที่สองเราจะสอนพวกเขาในเรื่องที่เจอในชีวิตประจำวัน ในฐานะที่เป็นครอบครัว ประการที่สามในการเลี้ยงดูเด็กๆ ของเราเราจะสอนพวกเขาอย่างต่อเนื่องโดยทั้งคำพูดและชีวิตของเรา เราอาจจะมองว่าเรื่องนี้กลายเป็นภาระ หรือความรับผิดชอบที่หนัก หรือเราจะมองว่าเป็นโอกาสที่จะหล่อหลอมชีวิตในอนาคต และเป็นการร่วมมือกับพระเจ้าในการเลี้ยงดูลูกหลานของเรา ให้เป็นคนที่สร้างความแตกต่างที่เป็นนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้า เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่เราจะมีส่วนในเรื่องดีๆ แบบนี้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า โปรดประทานพรให้ข้าพระองค์พยายามที่จะบอกความเชื่อของข้าพระองค์กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อยู่ในครอบครัวของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ด้วยคำพยานที่สม่ำเสมอและสัตย์ซื่อที่จะใช้พูดกับพวกเขา ขอทรงให้คำพูดที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลา ขอทรงประทานความกล้าหาญ ความระมัดระวังในการที่จะพูดด้วยความรักและเคารพ และขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญที่จะมีชีวิตคริสเตียนที่เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างสำหรับเด็กๆ และลูกหลานของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น