ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมสามารถเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผมจะเอาเข้าไปในความคิดและจิตใจของผมได้ แต่สิทธิพิเศษและเสรีภาพนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของผมด้วย พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรผม แต่พระพรจะยังไม่เกิดผลใดๆจนกว่าใจของผมจะมีความชื่นชมยินดีในการรู้จักและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระผู้สร้างที่อัศจรรย์ พระองค์สร้างโลกที่สวยงามและให้ข้าพระองค์เกิดมาในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานขอที่พระองค์จะให้ใจที่ต้องการแสวงหาความจริงแก่ข้าพระองค์ และความเข้าใจที่จะรู้ว่าควรใช้ชีวิตในความจริงนั้นอย่างไร ข้าพระองค์รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในข้าพระองค์ เพื่อช่วยข้าพระองค์ในการเดินทางนี้ แต่ข้าพระองค์ต้องการที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยมาก เพราะพระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์อย่างมากมาย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น