ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อัครสาวกเปาโลเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆ เขาเขียนจดหมายถึงคริสตจักรที่มีปัญหามากสุดๆอันหนึ่ง แต่เขาก็ยังสามารถหาเหตุที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาได้ ประการแรก เปาโลขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขา เพราะพระเยซูตายเพื่อพวกเขา เมื่อพระเจ้าแสดงพระคุณของพระองค์กับผู้อื่น เราจะไม่ทำแบบเดียวกันได้หรือ ประการที่สอง เปาโลเห็นเหตุผลที่จะให้ขอบพระคุณแม้ในข้อผิดพลาดของพวกเขา — พวกเขาอาจจะใช้ของประทานแบบผิดๆ แต่เมื่อคิดได้แล้วหันมาถวายเกียรติให้กับพระเจ้า ของประทานเหล่านี้ก็กลายเป็นพระพรให้แก่คริสตจักรของพวกเขา แม้ว่าเปาโลจะพูดในสิ่งที่ทำได้ยาก แต่เปาโลก็แสดงให้เห็นว่าลูกๆของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนไว้ แม้จะเป็นเด็กที่มีปัญหาก็ตาม

Thoughts on Today's Verse...

The apostle Paul was amazing. He is writing one of the most problematic churches and yet finds reasons to give thanks for them. First, he is thankful for them because Jesus died for them. When God extends his grace to others, how can we not do the same? Second, he recognizes the areas of their abuse are also a reason to give thanks — they may have distorted it, but when reigned in to honor God, these gifts could bless their church. Even though he has tough words to follow, Paul's example reminds us that a child of God is something to be cherished, even if that child has problems.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เมตตา โปรดให้ใจที่พร้อมจะขอบคุณพระองค์ สำหรับลูกของพระองค์ทุกคน ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ข้าพเจ้ามักจะตอบโต้คนอื่นเหมือนกับที่เขาทำกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเรื่องความคิดเห็นทางด้านศาสนา หรือปัญหาต่างๆที่เขาก่อให้กับข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าพระองค์ทำแบบเดียวกันนี้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็คงไม่ได้มาเป็นลูกของพระองค์แน่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะชื่นชมยินดีในตัวลูกๆ ของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious Father, give me the heart to see reasons to be thankful for all of your children. I confess that it is often so easy for me to view others based on how they view me, share my theological opinions, or how much trouble they cause me. Forgive me, for I know if you had done the same with me, I would have never been one of your children. Please help me rejoice in your children. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 1:4-5

ความคิดเห็น