ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อัครสาวกเปาโลเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆ เขาเขียนจดหมายถึงคริสตจักรที่มีปัญหามากสุดๆอันหนึ่ง แต่เขาก็ยังสามารถหาเหตุที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาได้ ประการแรก เปาโลขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขา เพราะพระเยซูตายเพื่อพวกเขา เมื่อพระเจ้าแสดงพระคุณของพระองค์กับผู้อื่น เราจะไม่ทำแบบเดียวกันได้หรือ ประการที่สอง เปาโลเห็นเหตุผลที่จะให้ขอบพระคุณแม้ในข้อผิดพลาดของพวกเขา — พวกเขาอาจจะใช้ของประทานแบบผิดๆ แต่เมื่อคิดได้แล้วหันมาถวายเกียรติให้กับพระเจ้า ของประทานเหล่านี้ก็กลายเป็นพระพรให้แก่คริสตจักรของพวกเขา แม้ว่าเปาโลจะพูดในสิ่งที่ทำได้ยาก แต่เปาโลก็แสดงให้เห็นว่าลูกๆของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนไว้ แม้จะเป็นเด็กที่มีปัญหาก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เมตตา โปรดให้ใจที่พร้อมจะขอบคุณพระองค์ สำหรับลูกของพระองค์ทุกคน ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ข้าพเจ้ามักจะตอบโต้คนอื่นเหมือนกับที่เขาทำกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเรื่องความคิดเห็นทางด้านศาสนา หรือปัญหาต่างๆที่เขาก่อให้กับข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าพระองค์ทำแบบเดียวกันนี้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็คงไม่ได้มาเป็นลูกของพระองค์แน่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะชื่นชมยินดีในตัวลูกๆ ของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น