ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้ระลึกถึงองค์พระเยซู ระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ระลึกถึงความรักอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระองค์ที่มีต่อคุณ ให้เราระลึกถึงองค์พระเยซูผ่านทางพิธีศีลระลึก

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์มากสำหรับพระเยซู ขอบคุณที่ให้พระพรแก่ข้าพระองค์โดยทางอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเตือนให้ข้าพระองค์ระลึกถึงการประกาศว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์ ยอมสละร่างกายและเลือดของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องไถ่ข้าพระองค์จากความบาป ขอบพระคุณที่ให้พระเยซูฟื้นขึ้นมา เพื่อเป็นวันที่ข้าพระองค์จะระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และตั้งตาคอยวันที่จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ เอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น