ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บารนาบัสเป็นคนดี ทำไมน่ะหรือครับ มีหลายเหตุผลครับ แต่เหตุผลหลักคือ เขาเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ เรื่องนี้ไม่น่าแปลกหรอกครับ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา พระองค์จะทำงานให้เกิดผลทางฝ่ายวิญญาณ (กาลาเทีย 5: 22-23) และทำให้เราเป็นเหมือนองค์พระคริสต์ (2 โครินธ์ 3:18) ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่บารนาบัสมีอิทธิพลต่อหลายๆ คนที่เมืองอันทิโอก เพราะชีวิตของเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพระองค์อยากให้ชีวิตของข้าพระองค์มีอิทธิพลเพื่อผลดีในการประกาศข่าวประเสริฐ และเพื่อการขยายอาณาจักรของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายตนเหมือนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต และขอที่พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์มากขึ้น และให้ผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นภายในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น