ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อยู่ให้สมกับที่เราได้รับการไถ่แล้ว ให้ชีวิตของเราแสดงออกถึงความรักและอุปนิสัยที่ดีนั้นในทุกวันๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกัน เป็นเสียงเดียวกันและจิตวิญญาณเดียวกัน ขอให้พยายามสุดความสามารถที่จะแบ่งปันข่าวดีกับคนที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการงานของพระเยซู เมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่ต่อต้านเรา ก็อย่าได้ขัดแย้งหรือแตกแยกกันเอง แต่ให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อข่าวดีนั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้เรามีเป้าหมายเดียวกัน และมีความกล้าหาญเมื่อเจอกับคนที่ต่อต้านเรา เพื่อคนในโลกจะได้รู้ว่าเราเป็นลูกของพระองค์และเป็นศิษย์ของพระเยซู อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น