ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้พระคำของพระองค์ที่จะอวยพรเรา เมื่อเราทำตามที่พระองค์บอก เราจะได้รับพระพรนั้น ในทางกลับกันเหมือนอย่างตอนที่พระเยซูเตือนเรา ในตอนท้ายของคำเทศนาบนภูเขาว่า เมื่อเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าและไม่เชื่อฟัง เราก็เป็นคนโง่เขลา ผมไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรหรอกครับ แต่ผมอยากที่จะได้รับพรมากกว่า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการพูดกับเราผ่านพระคำของพระองค์ -พระคัมภีร์ — เพื่อให้เราสามารถรู้น้ำพระทัยของพระองค์และเดินไปในพรของพระองค์ และพูดกับเราผ่านทางคำพูดที่มีชีวิตซึ่งก็คือ — พระบุตรของพระองค์ — เพื่อให้เราสามารถรู้จักจิตใจของพระองค์ และเพื่อเราจะนำไปใช้ ในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ ขอบพระคุณที่อยากอวยพระพรข้าพระองค์และปกป้องข้าพระองค์จากความชั่วร้าย ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่หลายครั้งในอดีต ข้าพระองค์ละเลยน้ำพระทัยของพระองค์ หรือละทิ้งความเชื่อ วันนี้ข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ และจะมีชีวิตอยู่อย่างเชื่อฟังพระคำของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น