ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู เป็นเวลาอันมีค่าสำหรับคริสเตียน เราระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่ทำเพื่อช่วยเราจากบาปของเรา นอกจากนี้เรายังตระหนักดีว่าเมื่อคริสเตียนรวมตัวกันและใช้เวลา สำหรับทานพิธีศีลระลึกร่วมกัน เราก็เป็นกายของพระคริสต์บนโลกนี้ (1 คร. 10:17) ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดในพวกเรา คนอื่นที่เหลือในร่างกายนี้ก็มีส่วนด้วย ทุกครั้งที่เราทานพิธีศีลระลึก ให้เรานึกถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในร่างกายของพระคริสต์ที่อยู่รอบตัวเรา ให้เราขอบพระคุณพระเยซูที่สละร่างกายและเลือดของพระองค์ที่กลโกธา (เนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน)เพื่อช่วยเรา ในขณะเดียวกัน ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ในโลกนี้และทำงานของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการมาบังเกิดครั้งแรกของพระเยซู เมื่อพระองค์กลายเป็นคนที่มีเนื้อหนังและอาศัยอยู่บนโลกนี้ ขอบคุณสำหรับการบังเกิดครั้งที่สองขององค์พระเยซูผ่านร่างกายของพระองค์ คือคริสตจักร ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นค่าสมาชิกคนอื่นๆ ของร่างกายของพระองค์มากขึ้น ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ที่จะมีสติปัญญาและความกล้าหาญ ในการที่เรา (คริสตจักรของเรา) จะทำงานของพระเจ้าในโลกนี้ให้เหมือนกับมีพระองค์อยู่ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น