ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความบริสุทธิ์ คือ การที่คริสเตียนจะแสดงภาพสะท้อนให้เห็นลักษณะของพระเจ้า พระบิดาผู้ชอบธรรม เมื่อการรับพระคุณกลายเป็นเรื่องง่าย และอยากคืนดีกับพระเยซู คำพูดของเปโตรตอนนี้ควรทำให้เรารีบกลับใจสู่​​ความยำเกรงพระเจ้า — ความมุ่งมั่นอันบริสุทธิ์จะทำให้ชีวิตเราแยกจากความชั่วร้ายและซาตานที่ทำให้โลกเรามีมลทิน และจะทำให้ร่างกาย จิตใจ และความคิดของเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยพระองค์ และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ทำให้ผู้อื่นเห็นพระคุณของพระองค์​ ขอให้ใจ ความคิด และการกระทำในชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยแด่พระองค์ และสะท้อนให้เห็นถึงความบริสุทธิ์และพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น