ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนต้องตัดสินใจเช่น ฉันจะไม่ทำตามฝ่ายใดใช่หรือไม่ ผมจะปฏิเสธที่จะเป็นเหมือนคนในโลกนี้หรือไม่ ฉันจะแตกต่างจากสังคมใช่ไหม ฉันจะเป็นคนของพระเจ้า เป็นเหมือนคนต่างด้าวและถูกขับไล่ ที่อยู่ในโลกนี้เพื่อมีอิทธิพลเรื่องการทรงไถ่ของพระเยซูหรือไม่ พระเยซูทรงเรียกเราว่าสาวกของพระองค์ เราจะไม่สามารถที่จะตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราได้ จนกว่าเราพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆ เราไม่สามารถแกล้งเป็นสาวกของพระเยซูได้ เราต้องเลือกว่าเราจะเลือกพระเยซูให้เป็นองค์เจ้าชีวิต หรือไม่ก็เราก็ปฏิเสธพระองค์ไปเลย แล้วคุณจะตัดสินใจว่าอย่างไรครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูมาที่โลกนี้ในฐานะมนุษย์ มีชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงพระคุณและฤทธิ์อำนาจ และสิ้นพระชนม์ให้กับความบาปของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และอยู่กับพระองค์ตลอดไป ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่ทำตามคำมั่นสัญญาของข้าพระองค์ และเข้าไปทดลองกับความชั่วร้าย ข้าพระองค์อยากมีชีวิตที่อยู่เพื่อพระองค์ด้วยความรัก ความชื่นชมยินดี และความบริบูรณ์ ข้าพระองค์อยากได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ อธิษฐานในพระนามขององค์เจ้าชีวิต พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น