ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซู พระยาห์เวห์ โยชูวาแห่งโลกฝ่ายจิตวิญญาณ ลูกชายของมารีย์ พระบุตรของพระเจ้า มาเพื่อช่วยเรา โค่นที่กำบังเข้มแข็งที่ซาตานได้สร้างขึ้นในชีวิตของเรา พระองค์นำสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณที่ทุกข์ร้อนของเราและนำความชื่นชมยินดี มาให้ในคืนแห่งความสิ้นหวังของเรา พระองค์ไม่เพียงมาเพื่อสอนเราและอวยพรเราเท่านั้น พระองค์มาทำในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำได้ พระองค์มาเพื่อช่วยเราจากความบาปของเรา ความอับอายฝ่ายจิตวิญญาณ การดื้อรั้นฝ่ายจิตวิญญาณ ความผิดพลาด การละเมิดและบาปต่างๆ สรรเสริญพระเจ้านะครับ การทรงช่วยที่ชนะสิ่งที่เราไม่สามารถทำให้ตัวเราเองได้ นั่นคือ การที่เราได้เป็นผู้บริสุทธิ์ ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า เช่นเดียวกับพระองค์ (โคโลสี 1:21-23)

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาสำหรับการให้อภัย การทรงชำระ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีให้ข้าพระองค์ โดยทางพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น