ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่พูด พระองค์ทรงรักเราและได้เลือกที่จะให้เราได้รับข้อความของพระองค์ผ่านทางคำพูดของพระองค์ แรกเริ่มมีปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะที่พระองค์ใช้พูดผ่าน จากนั้นก็มีการเขียนบันทึกในพระคัมภีร์ แต่ข้อความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า พระคำที่ทรงพลังที่สุดของพระองค์ ไม่ได้เป็นคำพูด แต่เป็นคนๆหนึ่งชื่อพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ผู้ซึ่งเป็นพระคริสต์และเป็นองค์เจ้าชีวิตของทุกสิ่ง สำหรับเราซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์ ในการที่จะเป็นในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเป็น เราต้องไม่เพียงแค่มองไปที่พระคัมภีร์เท่านั้น แต่เรายังต้องมองไปที่พระองค์ด้วย พระองค์เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์หมายถึง และเป็นกุญแจสู่วิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่

Thoughts on Today's Verse...

God is a speaking God. He loves us and has chosen to get his message to us in words. First there were the patriarchs and great prophets. Then there was the written record in the Scriptures. But God's greatest message, his most powerful words, were not really words at all, but a person named Jesus of Nazareth, who is Christ and Lord of all. For us, his Church, to be what he wants us to be, we must not just look at Scripture, we must also look at him. He is the key to understanding what Scripture means and how it is to be lived.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์เห็นพระเยซูและงาน และวัตถุประสงค์ของพระองค์ได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อข้าพระองค์เปิดพระคัมภีร์และพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของพระองค์ ขอทรงเติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะนึกถึงว่า "พระเยซูจะทำอย่างไร?" ในเวลาที่ต้องตัดสินใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Holy Father, help me to see Jesus and his work and purpose more clearly as I open your Book and seek to understand your will. Fill me with your Spirit, so that I may greet each decision awakened to the answer to "What would Jesus do?" In the name of Jesus, my Lord and Savior I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 1:1-2

ความคิดเห็น