ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่พูด พระองค์ทรงรักเราและได้เลือกที่จะให้เราได้รับข้อความของพระองค์ผ่านทางคำพูดของพระองค์ แรกเริ่มมีปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะที่พระองค์ใช้พูดผ่าน จากนั้นก็มีการเขียนบันทึกในพระคัมภีร์ แต่ข้อความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า พระคำที่ทรงพลังที่สุดของพระองค์ ไม่ได้เป็นคำพูด แต่เป็นคนๆหนึ่งชื่อพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ผู้ซึ่งเป็นพระคริสต์และเป็นองค์เจ้าชีวิตของทุกสิ่ง สำหรับเราซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์ ในการที่จะเป็นในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเป็น เราต้องไม่เพียงแค่มองไปที่พระคัมภีร์เท่านั้น แต่เรายังต้องมองไปที่พระองค์ด้วย พระองค์เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์หมายถึง และเป็นกุญแจสู่วิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์เห็นพระเยซูและงาน และวัตถุประสงค์ของพระองค์ได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อข้าพระองค์เปิดพระคัมภีร์และพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของพระองค์ ขอทรงเติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะนึกถึงว่า "พระเยซูจะทำอย่างไร?" ในเวลาที่ต้องตัดสินใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น